ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


ติดต่อทนายธัญยธรณ์ พัฒนฉัตร์ธนากุล โทร.081-928-0163

บริการรับแปลเอกสาร

ศูนย์การแปลที่มีมาตราฐาน รับแปลเอกสารทั้งภาษา อังกฤษ ภาษาจีน ละภาษาฝรั่งเศส เรามีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ การศึกษา เป็นต้น

และนอกจากนั้นเรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานะภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนการค้า เป็นต้น มีตรารับรองสามารถนำไปยื่นขอตราประทับจากกระทรวงต่างประเทศ

บริการ 
1. บริการด้านการแปลและรับรองเอกสาร
2. บริการด้านการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล (Legalization Service) 
3. บริการด้านการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ (Legalization, Accreditation, Authentication Service) 
4. บริการด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว (Work Permit & Visa)
5. บริการล่าม 6 ภาษา คือ ล่ามอังกฤษ ล่ามญี่ปุ่น ล่ามจีน ล่ามเกาหลี ล่ามอิตาเลียน ล่ามรัสเซีย 
6. บริการรับทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit)
 
ภาษาที่ให้บริการแปล 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาจีน 
3. ภาษาญี่ปุ่น 
4. ภาษาเกาหลี
5. ภาษาเวียดนาม
6. ภาษาเยอรมัน 
7. ภาษาอิตาเลียน
8. ภาษาสวีเดน
9. ภาษาฝรั่งเศส

รับรองเอกสาร, กรมการกงสุล

บริการ แปลเอกสาร ราชการ พร้อมบริการนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฏหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับ

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการ รับรองเอกสารมี ดังต่อไปนี้

  1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ แนบชุดคู่กับต้นฉบับ
  2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)
  4. รอรับเอกสารคืน 2 วันทำการ
  5. รับรองด่วน ได้ภายใน 2-6 ช.ม. จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1 เท่า

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)
  2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  5. เซ็นใบมอบอำนาจ 

บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร/แฟกซ์ .02-929-1104 Mobile Phone.             081-928-0163      

E-mail : chusaklaw@gmail.com

www.chusaklaw.com 

  

C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO., LTD.

255 Watveruvanaram Road, Donmuang subdistrict

Donmuang, Bangkok ,Thaialnd 10210

Tel/Fax.02-929-1104,  Mobile Phone             01-928-0163      

E-mail : chusaklaw@gmail.com

 www.chusaklaw.com 
บริการรับแปลภาษา แปลคำฟ้อง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965