ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ที่ดิน พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ที่มีน้ำ

เจ้าของที่ดิน

- บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล

-มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครอง อยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

 

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

- โฉนดที่ดิน

- โฉนดแผนที่

- โฉนดตราจอง

- ตราจองที่ตราวาได้ทำประโยชน์แล้ว

 

ผู้มีสิทธิครอบครอง

- น.ส. 3

- น.ส. 3 ก

- น.ส. 2 หรือใบจองที่ดิน

- ส.ค. 1 หรือสิทธิครอบครอง

- หนังสือ ส.ป.ก.

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 7)

1.เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

2.เสียภาษีตามราคาปานกลางของที่ดินตาม บัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

3.กรณีประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าทำด้วยตนเอง

เสียไร่ละไม่เกิน บาท

4.กรณีที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ตามสมควรแก่สภาพของที่ดิน

ให้เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า

 

ขั้นตอนการชำระภาษี

1.การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินที่ต้องยื่นภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการต

ราคาปานกลางของที่ดินและใช้ได้ 4 ปี

2. กรณีเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนไปให้ยื่นแบบ ฯ ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว (มาตรา 31 )

3. กรณีเจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นเหตุให้การลดหย่อนตามมาตรา 22เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอื่น ให้แล้วต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุอื่น (มาตรา 32)

 

การชำระภาษี

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี (มาตรา 35)

2. วิธีการชำระภาษี โดยชำระ ณ สำนักงานของท้องถิ่น หรือสถานที่ที่ประกาศกำหนด หรือโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานท้องถิ่น(มาตรา 34 และมาตรา 34 ทวิ)

3. การผ่อนชำระภาษี ภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่ากันก็ได(มาตรา 36 ทวิ)

 

เงินเพิ่ม (มาตรา 45 )

1. ไม่ยื่นแบบ ภบท.5 ภายในกำหนด เสียเพิ่ม 10 % ของจำนวนเงินภาษี เสียเพิ่ม 5 % ของจำนวนเงินภาษี

2. ยื่นแบบ ภบท. 5 ไม่ถูกต้อง เสียเพิ่ม 10 % ของเงินภาษี ส่วนที่ประเมินเพิ่มเติม

3. แจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้อง เสียเพิ่ม 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

4. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด(ภาษีค้างชำระ) เสียเพิ่ม 24% ต่อปี หรือร้อยละ 2 ต่อเดือน

 

เอกสารในการชำระภาษี

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ในเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ของปีที่ผ่านมา

3.สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีปีแรกของการประเมิน (4ปีประเมิน))

 

เงินเพิ่ม

       ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีทีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีป้าย

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้าย ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบการแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

3.ไม่ชำระภาษีป้ายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม 1. และ 2. มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย

 

บทกำหนดโทษ

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง50,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000บาทถึง 50,000 บาท

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000บาท

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมา ตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำพิพากษาที่สำคัญ/บทความกฎหมาย โดยทนายธนู กุลอ่อน

ทนายความทนายธนู กุลอ่อน โทร. 081 928 0163
สัญญาจ้าง ทุนการศึกษา
เปิดเพลงในร้านอาหาร ปรึกษาทนาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163
จดทะเบียนสมรสซ้อนโดยสุจริต มีสิทธิ์อะไรบ้าง article
ทางออกปัญหาพรากผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
นับอายุเป็น รับโทษน้อยลง ที่ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
ขายสินสมรสต้องได้รับความยินยอม article
สัญญาที่เอาเปรียบ บางข้อ(ของบัตรเครดิต) article
ผลของการเซ็นกระดาษเปล่า article
การพิสูจน์ ความเป็นบุตร/บิดา/มารดา ด้วย D N A article
คู่สมรสเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินได้หรือ article
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา article
อยากหย่า อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า ทำไง? article
หมิ่นประมาท ทางแพ่ง/อาญา? article
ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ? article
การจดทะเบียนภาระจำยอม
กำหนดเวลาในการยื่นขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การ ( มาตรา 180 )
อาชีพทนายความ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
ทนาย กรุงเทพ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
อายุความฟ้องร้อง ซื้อขาย 2 ปี หรือ 5 ปี
ซื้อขาย หนี้ เบี้ยปรับ มัดจำ คำเสนอ
คำร้องขอการปล่อยชั่วคราว
คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ความผิดต่อชีิวิต (ปาหิน)
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ยาเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดครึ่ง
สัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้
สืบประกอบพยายามฆ่า
ชุลมุนต่อสู้
ขับรถประมาท
ขับรถประมาท 2 |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ล้อซื้อยาเมทแอมเฟตามีน |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
คำขอท้ายฟ้อง |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ ตัวการ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักลวดทองแดง|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สำเนาเอกสาร|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์ (พยานเดียว)|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ภาระการพิสูจน์|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
บันดาลโทสะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ซ็อคปลา|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สนามแข่งรถ
ยืม ตัวแทน
ซ่อมแอร์
รับรองโจร
ละอองสี
กรรโชก
ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
จ้างทำของ
ลักน้ำมัน
ฉ้อโกง
จำหน่ายยาบ้า 1 เม็ด ซักทอด
ขอคุ้มครองชั่วคราว
ข่มขืนกระทำชำเรา
เงินจอง
การอุทธรณ์
เมาแล้วขับ โทษจำคุบ และปรับ
"คดีเสร็จเด็ดขาด" กับ "คดีถึงที่สุด" ต่างกันอย่างไร
ขอถอนผู้จัดการมรดก/คำพิพากษาศาล
การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน article
กฎ ระเบียบ การขายทอดตลาด article
ขั้นตอนในการดำเนินคดีแรงงาน article
ยาไอซ์ (ICE)
ยาอี (Ecstasy)
ยาบ้า รู้ไว้สักนิดก่อนคิดยุ่งเกี่ยว article
บัญญัติ 10 ประการ ยาเสพติด article
อากรแสตมป์กับการโอนที่ดิน article
ภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ภาษีการโอนที่ดิน(หัก ณ ที่จ่าย) article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
เรื่องของภาษีป้าย article
เมื่อถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ article
รู้ไว้สักนิดก่อนคิดเล่นแชร์
ซื้อขายไม่สุจริต ต้องเพิกถอน article
เรื่องของเอกสิทธิ์ article
ล้มละลายแล้ว คดีอาญาเลิกหรือไม่
ผู้เสียหายในคดีเช็ค คือใคร
ล้มละลาย น่ารู้
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 50 ปี 5 ลูกศิษย์อดีตรองเจ้าอาวาส
ฟ้อง!สรรพากรต้องจ่าย 28 ล้าน
กฎหมายอาญาใช้ให้เป็นคุณแก่จำเลย
กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
แผนผังพื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
การดำเนินคดีอาญา
การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)
วงเงินประกันผู้ต้องหา/จำเลย
คิดให้ดีก่อนมีชู้
ยาเสพติด ที่ควรรู้
ขั้นตอนการยึกทรัพย์บังคับดคี
เมื่อได้รับหมายศาล จะทำอย่างไร
การเล่นแชร์เป็นอย่างไร
เช่าซื้อรถยนต์ควรทำอย่างไร
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
รู้จักศาลทรัพย์สินทางปัญญา
การได้ที่ดินมาของชาวต่างชาติ
ทนายความ พ.ต.ท. ทักษิณ ยอมรับในทางกฎหมายคดีเป็นที่สุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965