ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


อำนาจประเมินภาษีนิติบุคคล

   คำพิพากษาฎีกาที่  9532/2552  
                      ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอุดมชัยวิทยุ           โจทก์
                      กรมสรรพากร กับพวก จำเลย
                      เรื่อง อำนาจประเมินภาษีนิติบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ประมวลรัษฎากร มาตรา 24 71
                           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142
                           พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 36 37
                           พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 14
                                    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 5/2527

                       หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล มีลายมือชื่อ ส. (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 7) ลงชื่อในฐานะเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์มีลายมือชื่อ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดและผู้แทนกรมการปกครอง ลงชื่อในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วย มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล้ว
                       หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับพิพาทมีความว่า เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีพิพาทประกอบกับคำให้การของ ธ. ผู้รับมอบอำนาจปรากฏว่า โจทก์มีรายรับจากการประกอบกิจการจำนวน 425,130,516.63 บาท แต่โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลาตาม มาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร อาศัยอำนาจตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย เมื่อปรับปรุงตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากรแล้วโจทก์จะต้องรับผิดชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 42,513,051.66 บาท ให้โจทก์นำภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 30 วัน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับพิพาทมีความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาคำอุทธรณ์ของโจทก์แล้ววินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ เหตุผลที่วินิจฉัยมีว่า ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ที่เจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์จึงเป็นการถูกต้องแล้วและเงินเพิ่มไม่อาจพิจารณางดหรือลดให้ได้ ถือว่าหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวได้ระบุเหตุผลอันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจในการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเพียงพอที่โจทก์จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายได้เต็มที่ ตามสำนวนการตรวจสอบภาษีปรากฏว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของจำเลยที่ 1 หลายครั้ง โดยตอบคำถามและนำเอกสารทางบัญชีหลายรายการไปมอบให้ ประกอบกับคำอุทธรณ์ของโจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านตรงประเด็น แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบและเข้าใจเหตุผลในการประเมิน และโจทก์ฟ้องคดีโดยโต้แย้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และเหตุผลไว้อย่างละเอียดตรงตามประเด็น และเหตุผลแห่งการประเมินถึงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงฟังได้ว่าหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับพิพาทชอบด้วย มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
                       มาตรา 71 แห่งประมวลรัษฎากร หาใช่บทบัญญัติที่มีจุดมุ่งหมายเพียงลงโทษบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ยื่นรายการหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น แต่ยังมีเจตนารมณ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการให้ถูกต้องพร้อมทั้งนำเอกสารหรือหลักฐานทางบัญชีแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อพิสูจน์รายได้รายจ่ายของกิจการด้วย เมื่อผู้เรียกภาษีไม่ยื่นรายการ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ที่ไม่ยื่นรายการหรือพยานนำบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ตามมาตรา 23 และมีอำนาจประเมินตาม มาตรา 24 แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้โดยผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ และเสียเงินเพิ่มอีกวันละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียนั้นด้วยตามมาตรา 26 และ 27 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินจะเลือกใช้อำนาจประเมินตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการใช้โดยมีดุลพินิจที่เหมาะสมแก่กรณีและเป็นธรรมด้วย
                      โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนและพิพากษาว่า ให้เจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีพิพาทใหม่โดยวิธีปกติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 24 เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่โจทก์ขอ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนคดีภาษีอากรเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

                                                                                                                                                 
Video Youtube/คำพิพากษา/ข่าวเด่น/ กฎหมาย ที่หน้าสนใจ

บทสัมภาษณ์ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
แก้กฏหมายหมิ่นศาล?
ศูนย์ไกล่เกลียข้อพิพากษาในศาลแพ่ง
ขั้นตอนและวิธีไกล่เกลียข้อพิพากในศาล
อดีตผู้พิพากษา สถิตย์ ไพเราะ 1/2
จับเช่าซื้อรถขายต่อคดีเพียบ
ภาพเหตุการณ์ กรณีรถชนหมอมุก
กรณีขับรถชน หมอมุก
อุทธรณ์แก้ “เกริกเกียรติ” โกงบีบีซีคืนเงิน 128 ล.-คุก 20 ปีตามเดิม!
การเลือกตั้งไม่ใช่การแก้ปัญหาชาติ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม
อัยการสอบมือถือ “แพรวา” เปิดใช้ขณะเกิดเหตุ 9 ศพหรือไม่?
แพรวาสัมภาษณ์กรณีรถตู้ตกทางด่วน
ธรรมะสำหรับคนรวย
ภารกิจปลิดชีพ โอซามา บินลาเดน
ถอนประกันตัว จตุพร
ประวัติพระอาจารย์มานพ อุปสโม/Video Youtube
จิตดวงสุดท้าย/Video Youtube
ศาลฎีกาไม่รับคำร้องของเต๋า-สมชาย เข็มกลัด ในคดีตื้บ โกตา พร้อมสั่งขัง 15 วัน แม่ เมีย ดอดเยี่ยม
จำคุก นาธาน โอมาน 2 ปี/youtube
ศาลฎีกาตัดสินประหารพล.ต.ท.ชลอ/Youtube
ประหาร ชีวิต นักโทษ/Youtube
ซิ่ง ชน เละ เรื่องจริงผ่านจอ/Video Youtube
กฎจราจร ต้องเคารพ/Video Youtube
ปัญหา "จับลิขสิทธิ์"/Video Youtube
เรือนธรรม กัลยาณมิตรที่แท้ พอจ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 01 09/Video Youtube
ศาลเบิกตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าเจ้าของร้านทองเพชรรัตน์/Video Youtube
ศาลตัดสินจำคุก20ปีดคีฆ่าเสี่ยร้านทองบางบ่อ/Video Youtube
อวสาน "นมไทย-เดนมาร์ค" ศาลสั่งล้มละลาย!!
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนกักขังพระเอก เต๋า-สมชาย เข็มกลัด คดีตื้บ "โกตา" 15 วัน
ยกฟ้อง!! กทม.ประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน-ผญบ.
ศาลแพ่งคืนเงินทุจริตที่ดินรัชดา/Video Youtube
ตำรวจยัดยาบ้า /Youtube Video
เจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช/Youtube Video
สั่งจำคุก 3 ปี พธม ขับรถทับตำรวจ/Youtube Video
สั่งจำคุกสนธิ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา/Youtube Video
Zen 2010 ธรรมะ/Video Youtube
พ ร บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค/Video Youtube
อาลัย ''ทองใบ ทองเปาด์'' /Video Youtube
คดียึดทรัพย์ ทักษิณ/Video Youtube
ศาลสั่งจำคุกสัปเหร่อวัดไผ่เงิน20ปี ความผิด 2002 กระทง อีกคนยังปฏิเสธ
ตัดสินจำคุก นายวีระ สมความคิด 8 ปีพร้อมปรับเป็นเงิน ปรับ1ล้าน 8แสนเรียล
ศาลพิพากษาจำคุก พระเอกไฮโซดัง ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 ปี
ศาลสั่งประหาร!! ตร.ประชาชื่นยิงจ่อหัว สห.
ศาลสั่งประหารชีวิตค้ายาบ้ายิง 2ตำรวจดับ
คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก
ศาลสั่งจำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 1 ปีไม่รอลงอาญา
สมัครใจทะเลาะวิวาทกัน ผลคือเจ็บตัวฟรี
เหตุสมควรลดเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายจ่ายต้องห้าม การเรียกเก็บเบี้ยปรับ
อำนาจสอบสวน ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
การแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
ห้ามทำสัญญาจ้างแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
เหตุหย่า สมัครใจแยกกันอยู่
กำหนดเวลาหนี้ต้องทำให้ชัดเจน
ทำสัญญายอมเช็คในคดีแพ่ง คดีอาญาระงับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965