ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)

การขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว)
จะยื่นขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้เมื่อใด
๑. เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนนำตัวมาฝากขังต่อศาล
๒. เมื่อตกเป็นจำเลย 
- โดยพนักงานอัยการนำตัวไปฟ้องศาล
- ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูล ศาลออกหมายเรียกจำเลยไปสอบคำให้การแก้คดี 
 ๓. เมื่อถูกขังตามหมายศาล เช่น จำเลยที่หลบหนี และศาลออกหมายจับ พยานที่ไม่มาศาลจำเลยต้องคำพิพากษาให้จำคุก
หรือกักขัง และคดียังอุทธรณ์ฎีกาได้
 
 หลักประกันและหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
๑. เงินสด
๒. โฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ น.ส.๓
๓. พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือ สลาก ธ.ก.ส.
๔. สมุดเงินฝากประจำหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
๕. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
๖. หนังสือรับรองของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๗. ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งทนายความ 
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ในการมาติดต่อขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ขอประกันจะต้องยื่นคำร้อง  ขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักประกันประกอบคำร้องดังกล่าว โดยนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไป ซึ่งเอกสารในการประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว มีดังนี้
 ๑. เอกสารเกี่ยวกับผู้ขอประกัน
- บัตรประจำตัวประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน
ถ้าหากผู้ขอประกันมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
- ทะเบียนบ้านของคู่สมรส
- ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
ถ้าหากผู้ขอประกันเป็นหม้ายโดยการตายของคู่สมรสหรือการหย่าจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- มรณะบัตรของคู่สมรส
- หนังสือสำคัญการหย่า
กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสือเดินทางด้วย
๒. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
๒.๑ ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน
- โฉนดที่ดิน
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินซึ่งออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน๖ เดือน รับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(ระบุชื่อจังหวัด) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้ทำการแทน  กรณีสำนักงานที่ดิน
อำเภอรับรองราคาประเมินจะต้องเป็นนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้ทำการแทนหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
(ระบุชื่ออำเภอ)
- กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอประกันต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอ หรือ
ผู้รักษาราชการแทน ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจำตำแหน่ง  พร้อมทั้งต้องนำบัตรประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
๒.๒ ใช้พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส. เป็นหลักประกัน
- พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส.
- หนังสือรับรองพันธบัตรหรือสลาก
๒.๓ ใช้หนังสือรับรองของส่วนราชการ เป็นหลักประกัน
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๒.๔ ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความเป็นหลักประกัน
(ใช้ประกันได้เฉพาะญาติเท่านั้น)
- หนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัด
- บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรทนายความ
หมายเหตุ. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดต้องแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญา
ประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
๒.๕ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นหลักประกัน
- หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
๒.๖ ใช้สมุดเงินฝากประจำหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร เป็นหลักประกัน
- สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
- หนังสือรับรองยอดเงิน พร้อมระบุข้อความว่าธนาคารจะไม่ยอมให้ถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รับคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงจากศาลอาญา
การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณาข้อเหล่านี้ ประกอบ
๑. ความหนักเบาแห่งข้อหา
๒. พยานหลักฐานที่นำมาสืบแล้วมีเพียงใด
๓. พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร
๔. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
๕. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
๖. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่
๗. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือ โจทก์แล้ว
แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ยื่นคำร้องขอประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังนี้
๑. คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
๒. คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
๓. คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุดแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใหม่  
คำพิพากษาที่สำคัญ/บทความกฎหมาย โดยทนายธนู กุลอ่อน

ทนายความทนายธนู กุลอ่อน โทร. 081 928 0163
สัญญาจ้าง ทุนการศึกษา
เปิดเพลงในร้านอาหาร ปรึกษาทนาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163
จดทะเบียนสมรสซ้อนโดยสุจริต มีสิทธิ์อะไรบ้าง article
ทางออกปัญหาพรากผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
นับอายุเป็น รับโทษน้อยลง ที่ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
ขายสินสมรสต้องได้รับความยินยอม article
สัญญาที่เอาเปรียบ บางข้อ(ของบัตรเครดิต) article
ผลของการเซ็นกระดาษเปล่า article
การพิสูจน์ ความเป็นบุตร/บิดา/มารดา ด้วย D N A article
คู่สมรสเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินได้หรือ article
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา article
อยากหย่า อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า ทำไง? article
หมิ่นประมาท ทางแพ่ง/อาญา? article
ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ? article
การจดทะเบียนภาระจำยอม
กำหนดเวลาในการยื่นขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การ ( มาตรา 180 )
อาชีพทนายความ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
ทนาย กรุงเทพ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
อายุความฟ้องร้อง ซื้อขาย 2 ปี หรือ 5 ปี
ซื้อขาย หนี้ เบี้ยปรับ มัดจำ คำเสนอ
คำร้องขอการปล่อยชั่วคราว
คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ความผิดต่อชีิวิต (ปาหิน)
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ยาเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดครึ่ง
สัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้
สืบประกอบพยายามฆ่า
ชุลมุนต่อสู้
ขับรถประมาท
ขับรถประมาท 2 |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ล้อซื้อยาเมทแอมเฟตามีน |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
คำขอท้ายฟ้อง |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ ตัวการ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักลวดทองแดง|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สำเนาเอกสาร|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์ (พยานเดียว)|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ภาระการพิสูจน์|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
บันดาลโทสะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ซ็อคปลา|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สนามแข่งรถ
ยืม ตัวแทน
ซ่อมแอร์
รับรองโจร
ละอองสี
กรรโชก
ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
จ้างทำของ
ลักน้ำมัน
ฉ้อโกง
จำหน่ายยาบ้า 1 เม็ด ซักทอด
ขอคุ้มครองชั่วคราว
ข่มขืนกระทำชำเรา
เงินจอง
การอุทธรณ์
เมาแล้วขับ โทษจำคุบ และปรับ
"คดีเสร็จเด็ดขาด" กับ "คดีถึงที่สุด" ต่างกันอย่างไร
ขอถอนผู้จัดการมรดก/คำพิพากษาศาล
การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน article
กฎ ระเบียบ การขายทอดตลาด article
ขั้นตอนในการดำเนินคดีแรงงาน article
ยาไอซ์ (ICE)
ยาอี (Ecstasy)
ยาบ้า รู้ไว้สักนิดก่อนคิดยุ่งเกี่ยว article
บัญญัติ 10 ประการ ยาเสพติด article
อากรแสตมป์กับการโอนที่ดิน article
ภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ภาษีการโอนที่ดิน(หัก ณ ที่จ่าย) article
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
เรื่องของภาษีป้าย article
เมื่อถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ article
รู้ไว้สักนิดก่อนคิดเล่นแชร์
ซื้อขายไม่สุจริต ต้องเพิกถอน article
เรื่องของเอกสิทธิ์ article
ล้มละลายแล้ว คดีอาญาเลิกหรือไม่
ผู้เสียหายในคดีเช็ค คือใคร
ล้มละลาย น่ารู้
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 50 ปี 5 ลูกศิษย์อดีตรองเจ้าอาวาส
ฟ้อง!สรรพากรต้องจ่าย 28 ล้าน
กฎหมายอาญาใช้ให้เป็นคุณแก่จำเลย
กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
แผนผังพื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
การดำเนินคดีอาญา
วงเงินประกันผู้ต้องหา/จำเลย
คิดให้ดีก่อนมีชู้
ยาเสพติด ที่ควรรู้
ขั้นตอนการยึกทรัพย์บังคับดคี
เมื่อได้รับหมายศาล จะทำอย่างไร
การเล่นแชร์เป็นอย่างไร
เช่าซื้อรถยนต์ควรทำอย่างไร
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
รู้จักศาลทรัพย์สินทางปัญญา
การได้ที่ดินมาของชาวต่างชาติ
ทนายความ พ.ต.ท. ทักษิณ ยอมรับในทางกฎหมายคดีเป็นที่สุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965