ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


วงเงินประกันผู้ต้องหา/จำเลย

คดีอาญาทั่วไป

 

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
วงเงินประกัน
หมายเหต
135 กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด
40000
 
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
30000
 
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
20000
 
138 วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
30000
แจ้งความเท็จ
วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย
40000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
80000
 
138 139 ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 
90000
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ต่อสู้ ขัดขวาง
 
ประกอบ วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
90000
วรรคสอง อ้างอั๊งยี่หรือช่องโจร 
150000
140 วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
150000
ถ้าการกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
180000
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 
40000
 
142 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 
50000
 
143 คนกลางเรียกรับสินบน
90000
 
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน
90000
 
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
30000
 
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงาน
30000
 
147 เจ้าพนักงานยักยอก
300000
 
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
500000
 
149 เจ้าพนักงานรับสินบน
500000
 
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 
300000
 
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 
300000
เจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย 
120000
 
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย 
120000
 
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ 
300000
 
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน 
300000
 
156 เจ้าพนักงานธทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี 
300000
 
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
120000
 
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย 
100000
 
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 
90000
 
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ 
90000
 
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 
120000
 
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 
100000 
 
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 
90000
 
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ 
90000 
 
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฏหมายหรือคำสั่ง 
30000 
 
166  วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน 
90000 
 
วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏหมายแผ่นดิน 
120000 
 
167 ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม 
100000 
 
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 
10000 
 
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด 
10000 
 
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี 
20000 
 
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 
20000 
 
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 
40000 
 
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 
40000 
 
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ 
40000  
 
ประกอบ ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย   
172 173 วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 
100000 
 
175 ฟ้องเท็จ
90000
 
177 วรรคแรก เบิกความเท็จ
90000
 
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
100000
 
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ 
50000
 
179 ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 
40000
 
180 วรรคสอง  นำสืบหรือหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
100000
 
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
90000
 
185 ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล 
90000
 
186 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ 
50000
 
187 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตาม
คำพิพากษา
50000
 
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 
90000
 
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 
40000
 
190 วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
50000
 
โดยใช้กำลังประทุษร้าย
90000
 
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการ กระทำโดย
120000
 
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
 
 
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี
90000
      ให้ที่พำนักฯ
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทาประหารชีวิตฯ
100000
หรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป
 
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด
120000
ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือ
150000 
ใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารขีวิต
 150000
หลบหนี
150000 
192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี
80000
 
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาด
ของเจ้าพนักงาน 
20000
 
198 ดูหมิ่นศาล 
100000
 
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 
30000
 
200 วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
100000
 
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ
300000
 
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน 
500000
 
202 จ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน
500000
 
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
80000
 
204 วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
100000
 
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลโทษประหารชีวิตฯ
150000
 
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท
40000
 
206 เหยียดหยามศาสนา
100000
 
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา
30000
 
208 แต่งกายเป็นพระภิกษุ
30000
 
209 วรรคแรก อั้งยี่
100000
 
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดป็นหัวหน้า
120000
 
210 วรรคแรก ซ่องโจร
10000
 
วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต
60000
 
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก
80000
 
215 วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย
30000
  วางเพลิงฯ
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
60000
วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
100000
217 วางเพลิง
100000
 
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
500000
 
220 วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้
100000
 
วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม. 218
500000
 
221 ทำให้เกิดระเบิด
100000
 
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
80000
 
224 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.217,218,221,222เป็นเหตุให้ผู้อื่น
500000
 
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
400000
 
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100000
 
226 ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
90000
 
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
90000
 
228 วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
90000
 
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น
100000
 
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอัยตรายแก่การจราจร
90000
 
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง
100000
 
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ
100000
 
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
100000
 
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ
90000
 
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร
120000
 
238 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
300000
 
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
120000
 
240 ปลอมเงินตรา
300000
ปลอมฯ
241 แปลงเงินตรา
300000
 
242 วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด
100000
 
วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
100000
 
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้
150000
 
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช
120000
 
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
200000
 
249 วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย
30000
 
วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้
80000
 
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน
200000
 
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
100000
 
254 ปลอมแสตมป์
100000
 
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
120000
 
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม
40000
 
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม. 256
80000
 
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ
40000
 
259 กระทำความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ
40000
 
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำคาวมผิดตาม ม.258,259
40000
 
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
40000
 
264 ปลอมเอกสาร
50000
 
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
100000
 
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
150000
 
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
50000
 
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
40000
 
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
50000
 
271 หลอกลวงขายของ
50000
 
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า
40000
 
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า
40000
 
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า
40000
 
276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา
200000
ข่มขืนฯ 
วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง
350000
277 วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี
200000
 
วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี
350000
 
วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยอม
350000
 
277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 ว.1,277 ว.1,ว.2 เป็นเหตุให้
 
 
(1)รับอันตรายสาหัส
400000
 
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
 
277 ตรีี ทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้
 
 
(1)รับอันตรายสาหัส
500000
 
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
 
278 อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี
120000
อนาจารฯ
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
120000
 
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย
150000
 
280 ทำผิดตามม.278, 279 เป็นเหตุให้
 
 
(1)รับอันตรายสาหัส
200000
 
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
 
282 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
120000
 
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน18 ปี
180000
 
วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
200000
 
283 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
200000
 
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี
350000
 
วรรคสาม กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี
500000
 
283 ทวิ วรรคแรก พาบุคคลอายุเกิน15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป
90000
 
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกิน15 ป
100000
 
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
120000
 
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี
300000
 
288 ฆ่าผู้อื่น
500000
 
พยายามฆ่าผู้อื่น
300000
 
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
500000
 
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
300000
 
290 วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
180000
 
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289
200000
 
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
120000
 
รถยนต์ส่วนบุคคล
120000
 
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
150000
 
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
100000
ทำร้ายฯ
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
90000
 
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย
60000
 
295 ทำร้าย
40000
 
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์
40000
 
297 ทำร้ายสาหัส
120000
 
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
150000
 
299 ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
30000
 
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
50000
 
รถยนต์ส่วนบุคคล
100000
 
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
120000
 
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
80000
 
302 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
90000
 
วรรคสอง เปนเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส
100000
 
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
120000
 
303 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
100000
 
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
120000
 
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
200000
 
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
50000
 
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้
50000
 
309 วรรคแรก ข่มขืนใจ
80000
  กักขังฯ
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ
90000
วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
100000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
80000
 
310 ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด
90000
 
311 วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
30000
  ประมาทฯ
วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
120000
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
50000
312 เอาคนลงเป็นทาส
100000
 
312 ทวิ วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
120000
 
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
 
 
(1)รับอันตรายแก่กาย
200000
 
(2)รับอันตรายสาหัส
350000
 
(3)ถึงแก่ความตาย
500000
 
312 ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ
90000
พรากผู้เยาว์ฯ
วรรคสอง ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
100000
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่
400000
 
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส
450000
 
วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย 
500000
 
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน 
350000
 
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
180000
 
วรรคสาม เพื่อหากำไร 
200000
 
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน18 ปี
150000
 
วรรคสาม เพื่อหากำไร 
180000
 
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ
150000
 
320 วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
150000
 
วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ 
180000
 
322  เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้
20000 
 
ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย   
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือ ได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ
20000
 
324  เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง
20000 
 
วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ    
326 หมิ่นประมาท
30000
 
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย 
30000
หมิ่นประมาทฯ 
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
50000
 
334 ลักทรัพย์ 
50000
ลักทรัพย์ฯ
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
90000
 
วรรคสอง สองอนุมาตรา
100000
 
วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล 
120000
 
335 ทวิ วรรคแรก ลักพระพุทธรูป
150000
 
วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์ 
180000
 
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์
90000
   วิ่งราวทรัพย์ฯ
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย
100000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
120000
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย 
200000
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 
150000
 
337 วรรคแรก กรรโชก
90000
 
วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ 
100000
 
338 รีดเอาทรัพย์
120000
 
339 วรรคแรก ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335ทวิ วรรคแรก
150000
    ชิงทรัพย์ฯ
วรรคสอง เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ
180000
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
200000
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
200000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
500000
339 ทวิ วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
180000
 
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
200000
 
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
200000
 
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
350000
 
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
500000
 
340 วรรคแรก ปล้นทรัพย์
200000
    ปล้นทรัพย์
วรรคสองมีอาวุธ
300000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
400000
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณ
400000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
500000
340 ทวิ วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
300000
 
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
300000
 
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว
300000
 
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
400000
 
วรรคห้าโดสแสดงความทารุณ
500000
 
วรรคหก ถึงแก่ความตาย
500000
 
341 ฉ้อโกง
50000
ฉ้อโกง
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ
90000
 
343 วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน
90000
 
วรรคสอง ต้องด้วย ม.342
100000
 
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร
5000
 
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
90000
 
349 โกงผู้รับจำนำ
40000
 
350 โกงเจ้าหนี้
40000
 
352 ยักยอก
40000
 
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน
40000
 
354 ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน
90000
 
357 วรรคแรกรับของโจร
90000
รับของโจรฯ
วรรคสอง เพื่อค้ากำไร
120000
วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ
180000
358 ทำให้เสียทรัพย์
50000
ทำให้เสียทรัพย์
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ
90000
 
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์
90000
 
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรกฯ
120000
 
362 บุกรุก
30000
บุกรุกฯ
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
50000
 
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์
90000

 

 

คดียาเสพติด

 

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
"ยาเสพติดให้โทษ"
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
หมายเหตุ
65

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1
1. เด็กโตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน ( เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. ขึ้นไป

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิเกิน 250 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม ขึ้นไป

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ ขอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม ขึ้นไป หรือน้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม ขึ้นไป
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออก เพื่อจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม
ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและ

มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว 3
1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน (500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน

ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆนอกจากข้างต้น

ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 ราคาประกัน(350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิเกิน 2.5กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

วรรคสี่
ผลิตดดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุตาม ว.3 เพื่อจำหน่าย
1 เด็กไลเซอร์ไยต์หรือ แอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.


2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิ์ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม


3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน(500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม ราคาประกัน (1,000,000)
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

 
66
วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสสุทธิ์ จำนนการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว.3
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก.
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่เกิน 15 น้ำหนักสุทธิเกืน200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.ราคาประกัน (500,000)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยกรใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม
แต่ไม่ถึง1.5 กรัมราคาประกัน (500,000)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัมราคาประกัน (500,000)

วรรคสอง กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์มี ปริมาณตั้งแต่ที่กำหนด ตาม ม. 15 ว.3 แต่ไม่เกิน 20 กรัม
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี

ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 0.75 ม.ก. แต่ไม่เกิน 2.5 ม.ก. หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 0.3 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กรัม (ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 2 กรัม (ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 7.5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 กรัม
น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 3 กรัม
(ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 7.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
น้ำหนักสุทธิ์ ตั้งแต่ 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 ม.ก. แต่ไม่เกิน 1.25 กรัม หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน
50 เม็ด น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 15 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
(ราคาประกัน 500,000-800,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัมแต่ไม่เกิน 2.5 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 เม็ด น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
(ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เกิน 3.75 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 เม็ด น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 15 กรัม (ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไป
น้ำหนักสุทธิ เกิน 15 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 3 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 3.75 กรัม แต่ไม่เกิน 6.25 กรัม
(ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 6 กรัมหรือ
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 6.25 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กรัม
(ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ เกิน 7.5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
(ราคาประกัน2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้นไป หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ เกิน 20 กรัมขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้ มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม. 15 ว.3

1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.
(ราคาประกัน 20,000)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 200 มก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด

หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(ราคาประกัน 20,000)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 5 กรัม(ราคาประกัน 10,000)
ข. เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่ถึง 7.5 กรัม(ราคาประกัน 20,000)

 
68
วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 400,000)
 
เกิ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
   
วรรคสอง กรณีตาม ว.1 ถ้าเป็น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)   
 
69

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 30,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 50,000)

วรรคสอง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 นอกจากมอรืฟีน ฝิ่น โคคาอีน
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 100 กรัม แต่ไม่ถึง 500 กรัม (ราคาประกัน 200,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 500 กรัม แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน คำนวนเป็น สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 300,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 20 กรัมแต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 500,000)

กรณีตาม ว. 3 เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน ตำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 
75

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน150,000)

 
76

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 10 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน 10,000)

 
76/1

วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 500 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง กรณีตาม ว. 1 นอกจากพืชกระท่อม ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่เป็นพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 20,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 40,000)
เกิน 1 กิโลกรัม แต่กิโลกรัม 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 60,000)
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (ราคาประกัน 80,000)

วรรคสี่ กรณีตาม ว.2 เป็นพืชกระท่อมตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน 100,000)

 
89
ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1
-ผู้ผลิต (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
-ผู้ขาย นำเข้า ส่งออก
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 20 เม้ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 50 เม้ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
 
90
ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสามประเภท 3 หรือ4 หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ฯ ทุกประเภท
ตาม ม. 16 ว.1
ไม่เกิน 20 เม็ด(ราคาประกัน 30,000)
เกิน 20 เม้ด แต่ไม่เกิน 30 เม็ด(ราคาประกัน 60,000)
เกิน 30 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด(ราคาประกัน 80,000)
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป(ราคาประกัน 100,000)

หมายเหตุ
กรณีวัตถุออกฤทธิ์เป็นน้ำ ให้คำนวณเปรียบเทียบเป็นเม็ด โดย 1 กรัม เท่ากับจำนวน 1 เม็ด ถ้าระบุเป็นขวดและไม่มีน้ำหนักให้ถือว่า 1 ขวด (ประมาณขวดเครื่องดื่มชูกำลัง) เทียบเป็นน้ำหนัก 5 กรัม
 
106
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 50 เม็ด แต่ไม่เกิน 100 เม็ด (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 100 เม็ด แต่ไม่เกิน 200 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 200 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
 
106 ทวิ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
เกินกว่าที่กำหนด ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 
คำพิพากษาที่สำคัญ/บทความกฎหมาย โดยทนายธนู กุลอ่อน

ทนายความทนายธนู กุลอ่อน โทร. 081 928 0163
สัญญาจ้าง ทุนการศึกษา
เปิดเพลงในร้านอาหาร ปรึกษาทนาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163
จดทะเบียนสมรสซ้อนโดยสุจริต มีสิทธิ์อะไรบ้าง article
ทางออกปัญหาพรากผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
นับอายุเป็น รับโทษน้อยลง ที่ปรึกษากฎหมาย |ชูศักดิ์ โทร. 081 928 0163 article
ขายสินสมรสต้องได้รับความยินยอม article
สัญญาที่เอาเปรียบ บางข้อ(ของบัตรเครดิต) article
ผลของการเซ็นกระดาษเปล่า article
การพิสูจน์ ความเป็นบุตร/บิดา/มารดา ด้วย D N A article
คู่สมรสเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินได้หรือ article
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา article
อยากหย่า อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า ทำไง? article
หมิ่นประมาท ทางแพ่ง/อาญา? article
ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ? article
การจดทะเบียนภาระจำยอม
กำหนดเวลาในการยื่นขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การ ( มาตรา 180 )
อาชีพทนายความ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
ทนาย กรุงเทพ | ปรึกษากฎหมาย โทรด่วน 081 928 0163
อายุความฟ้องร้อง ซื้อขาย 2 ปี หรือ 5 ปี
ซื้อขาย หนี้ เบี้ยปรับ มัดจำ คำเสนอ
คำร้องขอการปล่อยชั่วคราว
คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ความผิดต่อชีิวิต (ปาหิน)
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ยาเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดครึ่ง
สัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้
สืบประกอบพยายามฆ่า
ชุลมุนต่อสู้
ขับรถประมาท
ขับรถประมาท 2 |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ล้อซื้อยาเมทแอมเฟตามีน |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
คำขอท้ายฟ้อง |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ชิงทรัพย์ ตัวการ |ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักลวดทองแดง|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สำเนาเอกสาร|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ลักทรัพย์ (พยานเดียว)|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ภาระการพิสูจน์|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
บันดาลโทสะ|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
ซ็อคปลา|ปรึกษาทนาย โทรด่วน 081 928 0163
สนามแข่งรถ
ยืม ตัวแทน
ซ่อมแอร์
รับรองโจร
ละอองสี
กรรโชก
ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
จ้างทำของ
ลักน้ำมัน
ฉ้อโกง
จำหน่ายยาบ้า 1 เม็ด ซักทอด
ขอคุ้มครองชั่วคราว
ข่มขืนกระทำชำเรา
เงินจอง
การอุทธรณ์
เมาแล้วขับ โทษจำคุบ และปรับ
"คดีเสร็จเด็ดขาด" กับ "คดีถึงที่สุด" ต่างกันอย่างไร
ขอถอนผู้จัดการมรดก/คำพิพากษาศาล
การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน article
กฎ ระเบียบ การขายทอดตลาด article
ขั้นตอนในการดำเนินคดีแรงงาน article
ยาไอซ์ (ICE)
ยาอี (Ecstasy)
ยาบ้า รู้ไว้สักนิดก่อนคิดยุ่งเกี่ยว article
บัญญัติ 10 ประการ ยาเสพติด article
อากรแสตมป์กับการโอนที่ดิน article
ภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ภาษีการโอนที่ดิน(หัก ณ ที่จ่าย) article
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
เรื่องของภาษีป้าย article
เมื่อถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ article
รู้ไว้สักนิดก่อนคิดเล่นแชร์
ซื้อขายไม่สุจริต ต้องเพิกถอน article
เรื่องของเอกสิทธิ์ article
ล้มละลายแล้ว คดีอาญาเลิกหรือไม่
ผู้เสียหายในคดีเช็ค คือใคร
ล้มละลาย น่ารู้
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 50 ปี 5 ลูกศิษย์อดีตรองเจ้าอาวาส
ฟ้อง!สรรพากรต้องจ่าย 28 ล้าน
กฎหมายอาญาใช้ให้เป็นคุณแก่จำเลย
กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
แผนผังพื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
การดำเนินคดีอาญา
การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)
คิดให้ดีก่อนมีชู้
ยาเสพติด ที่ควรรู้
ขั้นตอนการยึกทรัพย์บังคับดคี
เมื่อได้รับหมายศาล จะทำอย่างไร
การเล่นแชร์เป็นอย่างไร
เช่าซื้อรถยนต์ควรทำอย่างไร
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
รู้จักศาลทรัพย์สินทางปัญญา
การได้ที่ดินมาของชาวต่างชาติ
ทนายความ พ.ต.ท. ทักษิณ ยอมรับในทางกฎหมายคดีเป็นที่สุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965