ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.lawyerscouncil.or.th


รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

  

 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร แพ่ง อาญา ฟ้องหย่า รับรองบุตร แบ่งสินสมรส เงินกู้ เช็ค ที่ดิน ลิขสิทธิ์ แรงงาน ภาษี ล้มละลาย จัดการมรดก คดีเยาว์ชนรับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา จดทะเบียนบริษัท ทนายรับรองลายมือ (Notarial Services Attorney) รับแปลเอกสาร

  

สายด่วนทนายความ

081 928 0163

02 928 4975

ทนายสุดาทิพย์ มังคลัง

EMAIL

chusaklaw@gmail.com

 บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค

 

 

 บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค

1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีก       ประเทศหนึ่ง
2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 Notary Services Attorney

        คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?
         ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ  Notary Public อย่างแท้จริง
ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 

*รับรองลายมือชื่อในเอกสาร 
*
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น 
*รับรองคำแปลเอกสาร 
*
รับรองข้อเท็จจริง
*รับรองสำเนาเอกสาร
*รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
*จัดทำคำสาบาน
*จัดทำบันทึกคำให้การ
*ทำคำคัดค้านตราสาร
*รับรองตัวบุคคล
*ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

            ดังนั้น การที่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทำคำรับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ดี จึงควรคำนึงถึงทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การรับรองลายมือชื่อและการรับรองเอกสารเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้และเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney แล้วจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ


 

ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบ

 

 

255 ถนนวัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร/แฟกซ์ .02-928-4975 Mobile Phone. 081 928 0163
E-mail : chusaklaw@gmail.com
,

 www.chusaklaw.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานกฎหมายชูศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
255 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel/Fax :(66) 2 928 4975 Mobile Phone:(66) 81 928 0163 Email:chusaklaw@gmail.com
ติดต่อ WEBMASTER ที่ Email:chusaklaw@gmail.com, Line Id. chusak1965
สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา
C.L.INTERNATIONAL LAW OFFICE CO.,LTD.
3407 W North A St. Tampa, FL, U.S.A. 33609-2252
Email:chusaklaw@gmail.com, www.chusaklaw.com
Skype : chusak1234, Line Id. chusak1965