ReadyPlanet.com


สัญญเช่าที่ดิน ละเอียดพอที่จะไม่ให้ผุ้เช่าเอาเปรียบไหมค่ะ


 

ข้อ 1. ผู้ให้เช่ากับผู้เช่า ได้ตกลงแบ่งพื้นที่ดินและใช้รวมกัน บนที่ดิน โฉลดเลขที่............................ เลขที่ดิน................................... ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด......................................... มีเนื้อที่จำนวน...............ไร่ ................งาน ................... ตารางวา โดยทรัพย์สินดังกล่างข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธครอบครองของผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”
ข้อ 2. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวได้ในทรัพย์ที่เช่า แต่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้เช่าจะต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในส่วนของผู้เช่าทั้งหลาย ออกไปจากทรัพย์ที่เช่าและปรับสภาพที่เช่าให้เรียบร้อยดังเดิม และทั้งนี้ผู้เช่าสัญญาว่าจะใช้ที่ดินดังกล่าว เพื่อสร้าง โรงงานอัดยางขนาดเล็ก พร้อมที่พักอาศัยของผู้เช่า ขนาดอาคารโดยรวม 8x17 เมตร 1 ชั้น ทรงจั๋ว  เท่านั้น หากผู้เช่าประสงค์จะก่อสร้างอาคารหรือเปิดกิจการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวแล้ว ผู้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และกิจการที่ทำต้องไม่มีมลพิษ และสิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมเสีย และเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
ข้อ 3. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น    3    ปี โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ตกลงการจ่ายเช่าไว้ดังนี้
3.1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 12 งวด และจะชำระให้ครั้งเดียวครบไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3.2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 24 งวด และกำหนดชำระเป็นรายเดือนทุกเดือนไม่เกินวันที่ 16 ของทุกๆ เดือน
ข้อ 4. ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้สอยได้และยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดูแลทรัพย์สินได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 5. ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงไม่ว่าจะเป็นไปโดยนิตินัยหรือพฤตินัยก็ตามผู้ให้เช่าไม่ยินยอม รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ไปทำการจำนองหรือเป็นประกันหนี้กับธนาคารพาณิชย์ หรือบุคคลก็ตาม
ข้อ 6. ผู้เช่าจะจัดการดูแลทรัพย์สินที่เช่าและบริเวณของทรัพย์สินที่เช่า ให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีสิ่งสกปรก หรือกลิ่นเหม็น อันเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ส่งเสียงดังยามวิกาลที่เป็นการรบกวนบุคคลอื่น ไม่ขุดคู คลองบ่อ ฯลฯ ในที่ดินของผู้ให้เช่าให้เสียหาย
ข้อ 7. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเงินได้จากค่าเช่าของผู้ให้เช่า ภาษีที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้แก่ทางราชการ ผู้เช่าจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น และค่าสาธารณูปโภคทุกอย่าง ให้จ่ายตามกำหนดของบิลการเรียกเก็บทุกเดือนโดยให้ตกลงกันเป็นเดือนๆ ไป
ข้อ 8. ถ้าผู้เช่าจะต้องออกไปจากที่ดินที่เช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่ารื้อถอนจากผู้ให้เช่า
ข้อ 9. หากผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าตามข้อ 3. หรือ ไม่จ่ายค่าภาษีอันถือว่าเป็นค่าเช่าเพิ่มเติมตามข้อ 7. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ แต่ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบเสียก่อนหนึ่งครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว หากผู้เช่าละเลยไม่ทำตามคำบอกกล่าวจะยกเลิกสัญญาเช่าทันที และผู้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญากับผู้ให้เช่าด้วย ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย หรือค่าปรับ ฯลฯ
ข้อ 10. ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดข้อสัญญานี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดครอบครองที่เช่าโดยพลันและเรียกค่าเสียหาย และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าทันที โดยผู้เช่ายอมให้ถือว่าสัญญาเช่าระงับไป
ข้อ 11. ถ้าผู้ให้เช่าตกลงขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ใดก่อนครบกำหนดการตามสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า เพื่อผู้เช่าเตรียมตัวออกจากทรัพย์สินที่เช่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบด้วยว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ใด เป็นเงินเท่าใด เพื่อผู้เช่าจะได้มีโอกาศตกลงซื้อได้ก่อนในเมื่อเห็นว่าเป็นราคาสมควร ถ้าผู้เช่าออกไปจาที่ดินไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะเรียกค่าเสียหายหรือค่ารื้อถอนจากผู้ให้เช่าไม่ได้
ข้อ 12. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง โดยมิต้องบอกกล่าว และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญานั้นด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่ามีอำนาจฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้เช่าปฎิบัติตามสัญญาและเสียค่าเสียหายได้
ข้อ 13. ในกรณีสัญญาเลิกกันไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดก็ตาม ให้ผู้เช่าปรับสภาพที่ดินและส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยในเวลา 7 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าทรงสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าได้โดยพลัน และดำเนินรื้อถอนและปรับสภาพที่ดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเอง โดยผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เช่า


ผู้ตั้งกระทู้ ผุ้ให้เช่า :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-22 11:29:25 IP : 58.137.12.74


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3332131)

  เขียนสัญญาเช่าและข้อแนะนำ คลิกที่นี่

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงานกฎหมาย 081 928 0163 วันที่ตอบ 2011-08-24 20:51:43 IP : 124.122.50.174


ความคิดเห็นที่ 2 (3401970)

 

ให้เช่าที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
มีที่ดินเปล่าให้เช่า 23 ไร่ ( ถมแล้ว 5 ไร่) 
ทำเลดี หน้ากว้าง 175 เมตร ความลึก 75 เมตร ติดถนนหน้าทาง รถสัญจรไปมาสะดวก อยู่ในแหล่งชุมชน พื้นที่ไม่แออัด อยู่ใกล้กับแหล่งการค้า ตลาดนัด เหมาะสำหรับใช้ประกอบกิจการหรือธุรกิจร้านค้าทุกประเภท โรงงาน คลังที่เก็บสินค้า หรือใช้ทำอาคารพาณิชย์บ้านเช่า ธุรกิจแฟรนไชน์ต่างๆ ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือธุรกิจอื่นๆ สำหรับท่านที่ต้องการมองหาที่ดินเพื่อประกอบกิจการหรือขยายสาขา  ราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ 25 บาท/ เดือน(ราคาต่อรองได้ ตามลักษณะของธุรกิจ) มีที่จอดรถสะดวกสบาย สามารถเข้า- ออก ได้หลายทาง
ที่ตั้งของที่ดิน   อยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จ. พิษณุโลก ( พื้นที่น้ำไม่ท่วมในมหาอุทกภัย ปี 2554 )
 
สนใจติดต่อเพื่อขอดูสถานที่ หรือตกลงราคาค่าเช่า ได้ที่
คุณ ทิพวัลย์ อยู่เจริญกิจ (ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์)
โทร 080-6854134 ติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 16.00 น
หรือที่อีเมล์ thippawan47@gmail.com
Facebook: ทิพวัลย์ อยู่เจริญกิจ เพื่อเข้าไปดูรูปภาพในแฟ้ม ที่ดินให้เช่า
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ทิพวัลย์ (thippawan47-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-19 21:58:36 IP : 27.130.254.88[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.