ReadyPlanet.com


การเขียนพินัยกรรม


การทำพินัยกรรมจะต้องกำหนดราคาของทรัพย์ฺสินหรือวงเงินมรดกหรือไม่ (มีข้อกำหนดอะไรบ้าง)และมีขั้นตอนการทำพินัยกรรมอย่างไร มีค่าจ่ายหรือไม่ ขอความกรุณาตอบด้วยค่ะ ทำงานส่งอาจารย์ค่ะ ขอบคุณผู้ให้คำตอบเป็นอย่างสูง


ผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษาMc :: วันที่ลงประกาศ 2005-05-24 15:27:11 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (114216)
พินัยกรรม คือ หนังสือที่เจ้าของมรดกได้ทำขึ้นไว้ เป็นการกำหนดเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สินหรือการต่างๆของตนเองจะให้แก่ใคร หรือให้ใครเป็นคนจัดการมรดก พินัยกรรมมีผลก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกได้ตายไป และพินัยกรรมนี้จะต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยพินัยกรรมมีอยู่ด้วยกัน 5 แบบ คือ

   1.แบบธรรมดา
   2.แบบเขียนเองทั้งฉบับ
   3.แบบเอกสารฝ่ายเมือง
   4.เอกสารลับ
   5.แบบทำด้วยวาจา


แบบธรรมดา เป็นแบบที่นิยมทำที่สุด พินัยกรรมแบบนี้จะให้คนอื่นเขียนให้หรือใช้พิมพ์ดีด โดยพินัยกรรมที่ทำต้องลงวันที่ เดือน ปี ใน วันที่ทำพินัยกรรม และเจ้าของมรดกต้องเซ็นท้ายพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนและพยานต้องลงรายชื่อรับรองลายมือผู้ทำพินัยกรรมนั้นด้วย

แบบเขียนเองทั้งฉบับ เจ้าของมรดกจะต้องเขียนขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น จะให้ผู้อื่นเขียนแทนไม่ได้ ต้องระบุ
วัน เดือน ปี และลายเซ็นของตนเองลงไปด้วย

แบบเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ทำพินัยกรรมต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองต่อนายอำเภอ และต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน จากนั้นนายอำเภอจะจดข้อความพินัยกรรมลงไว้ และจะอ่านให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อข้อความถูกต้องเรียบร้อย ผู้ทำพินัยกรรมและพยานก็ลงชื่อไว้ จากนั้นนายอำเภอจะลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อไว้ แล้วเขียนบอกว่าพินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้นถูกต้องทั้งหมด แล้วประทับตราตำแหน่งนายอำเภอเป็นอันเรียบร้อย

แบบเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนพินัยกรรมด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นเขียนแทนก็ได้ และต้องลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้ด้วย ปิดผนึกพินัยกรรม แล้วนยำไปที่ว่าการอำเภอ ยื่นต่นายอำเภอและพยานอย่างน้อย 2 คน และแจ้งความจำนงต่อนายอำเภอและพยานว่าตนเป็นผู้เขียนเอง หรือถ้าให้ผู้อื่นเขียนให้ จะต้องบอกชื่อและที่อยู่ผู้เขียนให้ทราบ เมื่อนายอำเภอจดถ้อยคำและวัน เดือน ปี ที่ได้ทำพินัยกรรมไว้บนซอง แล้วก็ประทับตราตำแหน่งและลายมือชื่อบนซอง พร้อมกับผู้ทำพินัยกรรมและพยานด้วย

แบบทำด้วยวาจา ในกรณีที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้เสียชีวิต ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำด้วยวาจาได้ โดยแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้า พยานอย่างน้อย 2 คน แล้วพยานทั้งสองนั้นจะต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอ แล้วแจ้งขอทำพินัยกรรม และพฤติกรรมพิเศษด้วย นายอำเภอจะจดข้อความนั้นไว้ แล้วพยานทั้ง 2 คนลงลายมือชื่อหรือถ้าลงลายนิ้วมือต้องมีพยานเพิ่มขึ้นอีก 2 คน เพื่อรับรองลายนิ้วมือด้วย

    หากพินัยกรรมที่ทำขึ้นมามีการขูด ลบ ตก เต็ม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งจะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์
หากพินัยกรรมที่เขียนขึ้นเป็น แบบธรรมดา จะต้องลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
และพยานต้องลงลายมือชื่อด้วย ถ้าเป็นแบบเขียนเองต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง ถ้าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง
ทำโดยพยานและนายอำเภอเป็นคนลงลายมือชื่อกำกับ ส่วนแบบเอกสารลับผู้ทำพินัยกรรมเป็นคนลงลายมือชื่อ
กำกับไว้

    พินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้นผู้ทำพินัยกรรมสามารถเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมเมื่อไหร่ก็ได้ สำหรับการเพิกถอนนั้นทำได้หลายวิธีเช่น ฉีกทิ้ง หรือขีดฆ่าก็ได้ หากต้องการแก้ไขพินัยกรรมจะเขียนพินัยกรรมเดิมไม่ได้ จะต้องเขียนขึ้นมาใหม่อีกฉบับโดยเท้าความถึงฉบับเดิม ว่าต้องการแก้ไขส่วนใดบ้าง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชูศักดิ์ 01-928-0163 หรือ 02-524-4328 วันที่ตอบ 2005-05-24 19:28:46 IP :[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.