ReadyPlanet.com


การโอนที่ดินให้บุตร


กรณีผู้เป็นมารดามีบุตร 2 คน จะโอนแบ่งแยกที่ดินต้องทำอย่างไรค่ะและเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไร

แล้วถ้ามารดาโอนให้บุตร 2 คนแล้ว บุตร 2 คนต้องการจะแบ่งแยกโฉนดกันตรงเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ

และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง2กรณีประมาณเท่าไรค่ะเนื่อที่ประมาณ 2 ไร่คะ

                                                                   ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ngoa (ngoa_dee-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-04 16:00:48 IP : 124.120.213.109


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3118742)

การขอรังวัดที่ดิน

การขอรังวัดที่ดิน
      การรังวัดที่ดิน อาจจะเป็นการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดิน เช่น การแบ่งขาย การแบ่งเพื่อยกให้ผู้อื่น หรือ การรังวัดเพื่อรวมโฉนดที่ดิน หรือสอบเขตที่ดิน ผู้ขอจะต้องวางเงินมัดจำในการรังวัดเพื่อเป็นค่าจ้างคนงาน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของผู้ไปทำการรังวัด โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับเงินให้ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน เมื่อเสร็จการรังวัดแล้วเงินเหลือก็จะคืนให้ ถ้าไม่พอก็จะเรียกเพิ่ม การขอรังวัดที่ดินนี้ โดยที่มีผู้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดิน ดังนั้นจึงอาจต้องใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่จะทำตามลำดับที่ได้ยื่นเรื่องมา บางแห่งอาจเสียเวลาเป็นเดือน

การใช้บริการสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
      เนื่องจากปัจจุบัน งานเกี่ยวกับรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเขตที่ดิน การแบ่งแยก และการรวมโฉนดที่ดิน มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่างรังวัดของกรมที่ดินไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน รัฐจึงได้ออกพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 โดยบัญญัติให้มีช่างรังวัดเอกชน และสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนขึ้น รับทำการรังวัดที่ดิน ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องรอคิวรังวัดของช่างรังวัดของกรมที่ดิน

 การใช้บริการ

1.ผู้ที่จะใช้บริการสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อน ดังนี้

                    1.1 จะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเท่านั้น
                    1.2 จะต้องเป็นที่ดินในเขตจังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ เป็นเขตที่ช่างรังวัดเอกชนสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้กำหนดไว้ 34 จังหวัด ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร 2.กาญจนบุรี 3. ขอนแก่น 4. จันทบุรี 5. ฉะเชิงเทรา
6. ชลบุรี 7. ชุมพร 8. เชียงราย 9. เชียงใหม่ 10. นครนายก
11. นครปฐม 12. นครราชสีมา 13. นครศรีธรรมราช 14. นครสวรรค์ 15. นนทบุรี
16. บุรีรัมย์ 17. ปทุมธานี 18. ประจวบคีรีขันธ์ 19. ปราจีนบุรี 20 พระนครศรีอยุธยา
21. พิษณุโลก 22.เพชรบุรี 23. เพชรบูรณ์ 24. ภูเก็ต 25. ระยอง
26. ราชบุรี 27. ลพบุรี 28.ลำพูน 29. สงขลา 30. สมุทรปราการ
31. สมุทรสาคร 32. สุพรรณบุรี 33. สุราษฎร์ธานี 34. อุบลราชธานี  

ซึ่งต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

                    1.3 ประเภทที่จะขอรังวัดได้ เฉพาะประเภทการสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดเท่านั้น

2. หากที่ดินของท่านเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 แล้ว ท่านไม่ประสงค์จะได้ชั่งรังวัดของกรมที่ดิน เนื่องจากคิวรังวัดมีระยะเวลา หรือเห็นว่าการใช้บริการสำนักงานของเอกชนจะสะดวกรวดเร็วกว่า ก็ให้ติดต่อสำนักงานเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการให้ จากนั้นให้ไปยื่นคำขอรังวัดที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบ โดยในคำขอจะต้องระบุด้วยว่าให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนใดเป็นผู้ทำการรังวัด
      เมื่อสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้รับเรื่องจากสำนักงานที่ดินแล้ว และได้ดำเนินการรังวัดเสร็จแล้ว ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและลงชื่อรับรองผลการรังวัด จากนั้นจะส่งเรื่องรังวัดดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้ว จะถือว่าการรังวัดนั้นเป็นการรังวัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจะดำเนินการแบ่งแยกหรือรวมโฉนดที่ดินต่อไป

หมายเหตุ

1) การสอบเขตโฉนดที่ดิน หมายถึง การที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอรังวัดสอบเขต เนื่องจากเขตที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามโฉนดที่ดิน หรือรูปแผนที่อาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสภาพที่ครอบครองอยู่ เป็นต้น

2) การแบ่งแยกโฉนดที่ดิน หมายถึง เจ้าของที่ดินที่มีโฉนดที่ดินอยู่แล้ว มีความประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินให้เป็นแปลงย่อยต่อไปอีก มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น แบ่งกรรมสิทธิ์รวม แบ่งแยกในนามเดิม แบ่งขาย แบ่งให้ 

3) การรวมโฉนดที่ดิน หมายถึง การที่เจ้าของที่ดินต้องการรวมโฉนดที่ดินของตนตั้งแต่ 2 แปลงขึ้นไป เข้าเป็นแปลงเดียวกัน
การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขต
      ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน 

2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร 

3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ 

4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย 

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
      ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้ 


( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน 

1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์ 

2. รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ 

3. ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด 

4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง 

5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน 

6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้ 

7. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน 

8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน 

9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก 

10. ตรวจอายัด 

11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก 

14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา 

15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง  ๆ ไปยื่นคำขอ

2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ 

- กำหนดวันทำการรังวัด
- กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
- กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ 

4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ  รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
 
- ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท 
- ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
 
- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
- ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
- ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
 
- ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท 
- ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่  2 บาท

4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 
 
- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
- ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
- ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

 
- ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
- ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
- ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
- ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
- ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

6.  ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

o ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน  พนักงานเจ้าหน้าที่  และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

o ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

o ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บาท

o ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด 
 
- เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  แปลง/วัน/ละ    40    บาท
- เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์   แปลง/วัน/ละ    30    บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้ 

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

o เนื้อที่ไม่เกิน     5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      1,950   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน   15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      3,750   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน   30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      5,550   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน   50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      7,350   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน  100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน     9,150   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน  150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน    10,950   บาท

o เนื้อที่เกิน      150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน    12,750   บาท


การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

o เนื้อที่ไม่เกิน   20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน       1,450   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน   50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน       2,750   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน  100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      4,050   บาท

o เนื้อที่ไม่เกิน  150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      5,350   บาท

o เนื้อที่เกิน      150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน      6,650   บาท


หมายเหตุ

o ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน 

o ส่วนพื้นที่ชุมชุน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัด 1 วัน

o ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43

(พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน

สำหรับการรังวัดแบ่งแยก(จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน

ทีมา: กรมทีดิน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงานกฎหมาย 081 928 0163 วันที่ตอบ 2010-02-05 05:33:27 IP : 124.122.211.218


ความคิดเห็นที่ 2 (3298730)

ขอสอบถามค่ะ

แล้วถ้าบิดาจะโอนที่ดินให้กับบุตร เนื้อที่ 1 งาน โดยจะยกให้บุตร 1 คน จะต้องทำการรังวัดหรือเปล่าค่ะ

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาในการดำเนินการกี่วัน และมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุณ วันที่ตอบ 2011-02-01 10:49:37 IP : 203.144.138.162


ความคิดเห็นที่ 3 (3308865)

ลงชื่อคู่ในโฉนดที่ดินมีค่าใช้จ่าย  และมีสิธิในทื่ดินอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น comranso วันที่ตอบ 2011-03-29 18:13:13 IP : 124.121.61.10


ความคิดเห็นที่ 4 (3311981)

กรณีผู้เป็นมารดามีบุตร 2 คน  แล้วขึ้นชื่อรับมรดกไว้ 2 คน แต่อีคนติดต่อไม่ได้ จะโอนเป้นชื่อลูกคนเดียวได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัล (wanlaya-dot-uad-at-thaisummit-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-04-18 13:51:06 IP : 202.183.129.25


ความคิดเห็นที่ 5 (3339877)

อยากทราบว่า ถ้าพ่อิแม่จะโอนที่ดินให้ลูก โดยต้องการโอนเป็ฯชื่อลูก แต่ลูกอยู่ต่างประเทศ สามารถโออนติดเป็นชื่อลูกเลย ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เหวินฮุ้ย (japan_pam-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-14 01:40:41 IP : 24.160.174.88


ความคิดเห็นที่ 6 (3361750)

       มีที่ดินอยูประมาณ 20 ไร่ พ่อต้องการแบ่งออกเป็น 2 แปลง  แปลงแรก 15 ไร่ แปลงที่ 2 ให้เป็น 5 ไร่ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่            และต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ชื่อที่ดินก็ยังเป็นชื่อพ่อเหมือนเดิม หรือในกรณีที่จะใส่ชื่อลูก ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แพงกว่าหรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น 6 วันที่ตอบ 2012-03-05 18:22:35 IP : 124.122.113.118


ความคิดเห็นที่ 7 (3363161)

ขอสอบถามข้อมูลค่ะ 

ปัญาหามีอยุ่ว่าใบที่ดินอยู่ธนาคาร ธ.ก.ส สมารถแบ่งที่ดินให้ลูกได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจมาศ (benjamas2556-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-14 16:56:36 IP : 223.206.171.230


ความคิดเห็นที่ 8 (3365944)

กสนโอนที่ดินให้บุตร บุตรต้องมีอายุเท่าไรถึงตะโอนได้

ผู้แสดงความคิดเห็น farid วันที่ตอบ 2012-03-29 19:18:59 IP : 223.205.185.155


ความคิดเห็นที่ 9 (3368027)

ในกรณีที่พ่อเสียไปแล้ว ยังไม่ใด้โอนที่ดินให้ลูก  มีลูกอยู่2คน แต่อีกคนหนึงไม่ใด้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันแล้ว ลูกคนนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือเปล่าค่ะ  แล้วลูกจะต้องไปดำเนินเรื่องอย่างไร ต้องการเอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายประมารเท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น pan วันที่ตอบ 2012-04-16 02:27:08 IP : 83.110.159.216


ความคิดเห็นที่ 10 (3387620)

แม่จะมีการแบ่งที่ดินนาให้ลูกสามคน และที่ดินนาทั้งหมด 13ไร่ จะต้องเสียค่าแยกและโอนโฉนดคนละเท่าไรค่ะแล้วจะต้องใช้เวลากี่วันในการดำเนินเรื่องค่ะ ช่วยตอบด่วนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น budsadee (ning_nicegril29-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-08-22 14:56:44 IP : 180.183.213.10


ความคิดเห็นที่ 11 (3404201)

ขอสอบถามค่ะ

ถ้าบิดายกที่ดินให้บุตร 1 คน จะต้องรังวัดหรือเปล่าค่ะ 

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้อง วันที่ตอบ 2013-02-16 13:23:36 IP : 180.183.211.246


ความคิดเห็นที่ 12 (3407669)

ถ้าบิดาต้องการโอนที่ดินให้ บุตร ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหม ตอบด้วยอย่างละเอียด...ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ็อด วันที่ตอบ 2013-03-29 20:38:52 IP : 125.25.51.235


ความคิดเห็นที่ 13 (3483179)

สอบถามหน่อยค่ะ การที่เรามีโฉนดที่เป็นการโอนจากพ่อให้ลูก * โฉนด 1 ใบ

และเป็นการซื้อที่แปลงต่อจากที่พ่อโอนให้อีก 1 แปลงของ น้า ซึ่งโฉนด 2 แปลงนี้เนื้อที่ต่อกันเลย แต่ละโฉนดเนื้อที่ไม่เยอะ

ถ้าเราจะรวมโฉนด 2 แปลงเป็น ใบเดียวกันเลยได้หรือป่าวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หยก วันที่ตอบ 2014-06-04 15:34:26 IP : 202.91.23.4


ความคิดเห็นที่ 14 (3486072)

 ขอสอบถามคะ

1.ถ้าที่ดินโฉนดอยู่ ธกส. ต้องทำยังไง เพื่อที่จะแบ่งแยกที่ดินออกจากญาติพี่น้องคะ เพราะเป็นโฉนดรวม

2.ถ้าโฉนดเป็นชื่อคนเดียว ถ้าบุคคลนั้นโอนสิทธิให้ลูกแล้ว  ลูกเค้าสามารถแบ่งโอนให้ ลุง ป้า น้า อา ได้มัยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นก วันที่ตอบ 2014-09-03 16:20:18 IP : 171.101.172.210


ความคิดเห็นที่ 15 (3861594)

 ขอแบ่งแยกที่ดินใน ตำบลวังยาง  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ค่าใช้จ่ายลักษณะเหมาจ่าย ต่อที่โฉนดที่ดิน ๑ แปลง  (๗ ไร่กว่า)  ตั้ง ๕,๙๘๐ บาท 

ผู้แสดงความคิดเห็น แพงจัง วันที่ตอบ 2016-03-26 13:37:33 IP : 106.0.210.190


ความคิดเห็นที่ 16 (4020049)

 ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลบดีๆ มาแนะนำเว็บดูหนังออนไลน์เรื่องใหม่ๆ อัพเดทก่อนใคร คลิกที่ลิ้งเพื่อไปยังเว็บไซต์นะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย วันที่ตอบ 2016-10-04 12:37:24 IP : 125.27.251.118


ความคิดเห็นที่ 17 (4094958)

แม่จะโอนที่ดินให้ ลูก 2 คน แต่อีกคนติดงานไม่สามารถไปสำนักงานที่ดินได้ ต้องทำอย่างไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหนึ่ง วันที่ตอบ 2018-05-17 18:14:17 IP : 134.236.242.61[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.